ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere prijsopgave, opdracht en overeenkomst (op
afstand) tussen Ellen van de Kraats, ook handelend onder Hippe Huisjes, gevestigd
Stenenkamerseweg 33, 3882 NE Putten, hierna te noemen “Hippe Huisjes”, en een klant. De
algemene voorwaarden maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de overeenkomst (“de
overeenkomst”) en worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de klant verstrekt. Als
de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten kan de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager. De algemene voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de
website van Hippe Huisjes (www.hippe-huisjes.nl).


Als zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan moet
deze situatie worden beoordeeld naar wat is bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 Prijsopgaven en kosten
De kosten van de levering van een of meer producten van Hippe Huisjes worden in rekening
gebracht bij en moeten betaald worden door de klant.


Levertijden in prijsopgaven zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen
recht op ontbinding en/of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.


Hippe Huisjes berekent, tenzij anders aangegeven of opgenomen in een voor de klant
bestemde prijsopgave, de kosten van het product en levering volgens de door haar
gehanteerde prijzen/prijslijst, die op de website van Hippe Huisjes staan/staat vermeld.
Wijzigingen van de prijzen van producten en levering worden voorbehouden. Alle genoemde
prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW, tenzij anders vermeld.


De vermelde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijzen. Verhogingen van deze
kostprijzen die door Hippe Huisjes niet voorzien konden worden ten tijde van de prijsopgave
of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging van
de dienst of het product.


Hippe Huisjes kan niet aan haar prijsopgaven worden gehouden als de klant in redelijkheid
kan begrijpen dat de prijsopgave, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

 

Een samengestelde prijsopgave verplicht Hippe Huisjes niet tot het verrichten van een
gedeelte van de levering van het product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Prijsopgaven gelden niet automatisch voor toekomstige leveringen van producten.


De klant zorgt er voor dat alle gegevens, waarvan Hippe Huisjes aangeeft dat deze nodig zijn
of waarvan de klant kan begrijpen dat deze nodig zijn voor de levering van het product, aan
Hippe Huisjes worden verstrekt.


De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Hippe Huisjes
verstrekte informatie.


Hippe Huisjes is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, doordat zij is
uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.

 

Artikel 3 Levering
Hippe Huisjes mag de nakoming van de verplichtingen opschorten of de levering stopzetten,
als de klant de betalingsverplichtingen uit de levering van het/de product(en) niet, niet
volledig of niet op tijd nakomt, of als na het sluiten van de overeenkomst Hippe Huisjes
omstandigheden verneemt die goede reden geven te vrezen dat de klant de verplichtingen
niet zal nakomen, of als door vertraging aan de kant van de klant niet langer van Hippe
Huisjes kan worden gevraagd dat zij de levering van het product tegen de oorspronkelijk
overeengekomen voorwaarden zal nakomen.


Als Hippe Huisjes tot opschorting of stopzetting overgaat, is zij op geen enkele manier
verplicht tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.


Als de stopzetting aan de klant toerekenbaar is, heeft Hippe Huisjes recht op vergoeding van
de schade, daaronder begrepen directe en indirecte kosten.


Producten die op verzoek en naar specificaties van de klant op maat zijn gemaakt en/of
persoonlijk zijn, kunnen niet worden geretourneerd of geannuleerd, en zijn uitgezonderd van
herroepingsrecht en bedenktijd.


Hippe Huisjes is gerechtigd om werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

 

Artikel 4 Herroepingsrecht en bedenktijd
De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.


De bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door de klant aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


a. als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;


b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen.


Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de

klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
doen.


Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan
Hippe Huisjes.


Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de hiervoor bedoelde
melding, zendt de klant het product terug.


De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Hippe Huisjes verstrekte
redelijke en duidelijke instructies.


Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt
bij de klant.


De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.


Hippe Huisjes gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt,
tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

Artikel 5 Intellectuele eigendom
Hippe Huisjes behoudt alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht,
octrooirecht, merkenrecht, tekeningen-en modellenrecht etc.) op al haar ontwerpen,
tekeningen, dragers met gegevens of andere informatie, offertes en afbeeldingen.


De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
Hippe Huisjes worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op
andere wijze worden gebruikt.

 

Artikel 6 Overmacht
Hippe Huisjes is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de klant als
zij daarbij gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en
die ook niet volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
haar rekening komt.


Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat daarmee in de

wet en jurisprudentie wordt bedoeld, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop Hippe Huisjes geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Hippe Huisjes

haar verplichtingen niet kan nakomen.

 

Artikel 7 Wijziging opdracht of overeenkomst
Als tijdens de uitvoering van de opdracht of overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht of overeenkomst aan.


Als partijen overeenkomen dat de opdracht of overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering worden beïnvloed. Hippe Huisjes stelt de
klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 

Als de wijziging van of aanvulling op de opdracht of overeenkomst financiële en/of
kwalitatieve consequenties heeft, informeert Hippe Huisjes de klant hierover zo spoedig
mogelijk. Als partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Hippe Huisjes daarbij aan in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de opdracht of overeenkomst een verhoging van de
prijs tot gevolg heeft.

 

Artikel 8 Betaling en incassokosten
Alle facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde
of op de website genoemde betalingscondities. De klant dient facturen binnen 14 dagen na
het ingaan van de bedenktermijn te betalen, tenzij anders is overeengekomen.


Betaling van producten die via de website gekocht worden vindt plaats door middel van iDeal,
PayPal of overmaking vooraf met een bankoverschrijving ten gunste van Hippe Huisjes.


Als de klant in gebreke blijft met op tijd betalen van een openstaand bedrag, dan is de klant
van rechtswege in verzuim. De klant is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het
moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.


Bezwaren tegen de hoogte van een openstaand bedrag schorten de betalingsverplichting niet
op. Klachten over te betalen bedragen moeten binnen 7 dagen na factuurdatum bij Hippe
Huisjes schriftelijk worden gemeld, anders wordt er vanuit gegaan dat de klant de factuur als
juist heeft geaccepteerd. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan.


Als de klant in gebreke of in verzuim is met het (op tijd) nakomen van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten om voldoening buiten rechte te krijgen voor rekening van de
klant.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
De bij Hippe Huisjes aanwezige producten blijven eigendom van Hippe Huisjes totdat de klant
de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Hippe Huisjes zich beroepen op
eigendomsvoorbehoud en de producten behouden of terugnemen.


Als overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft
Hippe Huisjes het recht om levering op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet
aan Hippe Huisjes worden tegengeworpen.


Als producten nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet
conform afspraak is voldaan, heeft Hippe Huisjes het recht van retentie. Het product wordt
dan niet geleverd totdat de klant volledig en conform afspraak heeft betaald.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid
Als Hippe Huisjes aansprakelijk zou zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze
bepaling is geregeld. Hippe Huisjes staat er voor in dat de producten voldoen aan de
overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van totstandkoming geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften,
waarbij het product geschikt is voor normaal gebruik.

 

Hippe Huisjes is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de klant noch voor eventuele adviezen over
gebruik of toepassing van de producten.


Hippe Huisjes is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat zij
is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.


Hippe Huisjes is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de klant het product
heeft gebruikt in strijd met aanwijzingen van Hippe Huisjes, bij onzorgvuldig of abnormaal
gebruik, bij eigen reparatie of bewerking van het product door derden.


Hippe Huisjes is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid van Hippe
Huisjes is beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende factuur of aankoopprijs van
het product, en is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Hippe Huisjes
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft.


De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van Hippe Huisjes.

 

Artikel 11 Overdracht van rechten
Partijen zijn niet gerechtigd om de rechten en verplichtingen uit een opdracht of
overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande instemming van de andere
partij.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhoudingen waarbij Hippe Huisjes partij is, is Nederlands recht van
toepassing.


Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene
voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank Gelderland
te Arnhem.

 

Artikel 13 Bedenktijd en retourneren

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@hippehuisjes.com.

Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

 

Artikel 14 Garantie en klachten

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Op grond van het Europese recht zijn wij aansprakelijk voor elk gebrek van overeenstemming dat binnen een termijn van twee jaar na de levering van de goederen aan het licht komt. U kunt aanvullende rechten hebben op grond van het Nederlandse recht.
Wanneer u een gebrek aan het product ontdekt of zou horen te ontdekken dient u binnen een redelijke termijn contact op te nemen met ons. Een redelijke termijn is in ieder geval twee maanden. Onder omstandigheden kan een termijn van langer dan twee maanden ook acceptabel zijn.
Indien u tijdig contact met ons opneemt zullen wij zorgen voor een kosteloze reparatie of voor vervanging.

 

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@hippehuisjes.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Voor consumenten in de EU is het ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Hippe Huisjes |KvK nummer 86631365                              13 april 2023