PRIVACYVERKLARING


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wanneer u de website gebruikt, om informatie vraagt, een product koopt of een dienst
afneemt, vraagt Hippe Huisjes om persoonsgegevens. In deze verklaring leest u wat wij met
uw gegevens doen. Hippe Huisjes gaat op een vertrouwelijke wijze met uw persoonsgegevens
om en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Uw persoonsgegevens worden rechtstreeks aan Hippe Huisjes verstrekt. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of
waarvan bij het doorgeven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Soms verstrekken we gegevens aan bedrijven met wie we samenwerken. Met deze bedrijven
zijn overeenkomsten gesloten die het verwerken van de gegevens volgens de AVG regelen.

 

WebwinkelKeur 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt. 

 

Waarvoor?
Hippe Huisjes gebruikt uw persoonsgegevens:
• voor het verkopen van (decoratie)producten en cadeau artikelen
• voor de financiële afhandeling, waaronder facturering
• voor marketingdoelen
• voor verwerking van reviews
• om u te informeren over nieuwe ontwikkelingen en informatie over Hippe Huisjes.
Bijvoorbeeld met e-mails, via whatsapp, Facebook of andere social media.


Welke gegevens verwerken wij?
Onder andere uw voor- en achternaam, (e-mail)adres, bankgegevens en (mobiele)
telefoonnummer.


Grondslagen om gegevens rechtmatig te verwerken:
• dit is nodig voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst
• er is een gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of
wijzigingen in onze dienstverlening
• er is een wettelijke verplichting
• u geeft zelf toestemming


Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het registreren, bewaren,
gebruiken en inzien van persoonsgegevens.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen als u daar zelf
toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats
als dat nodig is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of als wij gegevens
op grond van een wettelijke verplichting moeten verstrekken.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte
(EER).


Leveranciers/derden
Als u als leverancier of derde met Hippe Huisjes een contract afsluit en/of aan ons
diensten/producten levert, registreren wij uw naam, bedrijfsnaam, uw contactgegevens
inclusief telefoonnummer, emailadres en uw functie bij het bedrijf, zodat op de juiste wijze
contact met u kan worden gezocht. Deze gegevens leggen wij vast voor huidige en
toekomstige leveranties of diensten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring
beschreven doeleinden. Dit is maximaal 7 jaar, tenzij dat langer moet op grond van een
wettelijke verplichting.


Beveiliging
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende organisatorische en
technische beveiligingsmaatregelen getroffen.


U heeft het recht om
• te weten welke persoonsgegevens zijn opgeslagen (recht op inzage)
• onjuiste gegevens te laten aanpassen (recht op correctie)
• te verzoeken om verwijdering als gegevens niet meer nodig zijn of als u bezwaar
maakt (recht op verwijdering en recht om vergeten te worden)
• te regelen dat gegevens aan iemand anders worden overgedragen (dataportabiliteit)


U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken of om gegevens te laten
aanpassen of verwijderen. Wij stellen bij zo’n verzoek altijd controlevragen om te controleren
of u inderdaad de persoon bent die het verzoek doet.
U ontvangt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken een antwoord.


Wijzigingen
Hippe Huisjes kan de informatie en de tekst van deze privacyverklaring altijd aanpassen. Wij
raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen
op de hoogte bent.


Klacht indienen
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan en
komen wij er samen niet uit, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kan via haar website.


Onze contactgegevens/verwerkingsverantwoordelijke
Hippe Huisjes
E. van de Kraats
Stenenkamerseweg 33
3882 NE Putten
hippehuisjes37@gmail.com of info@hippehuisjes.com 
KvK nummer 86631365

13 april 2023